You are here

celtnis, gaidstāves – slodze

celtnis, gaidstāves

slodze

5. attēls. Sienas celtnis

celtnis, gaidstāves: tiek izmantots reti vai neregulāri, nepieciešamības gadījumā; celtnis netiek izmantots ikdienā.

celtņa ekspluatācija, standarta: ekspluatācija noris, nepārsniedzot 85 % no nominālās slodzes, veicot ne vairāk kā desmit celšanas ciklus stundā (izņemot atsevišķus gadījumus).

nozīmētā persona: darba devēja (vai darba devēja pārstāvja) nozīmēts darbinieks; persona, kas tiek uzskatīta par kompetentu noteiktu uzdevumu veikšanai.

stabilizators: ierīce, kas kompensē nevienādu troses garumu vai izstiepumu.

celšanas kustība: kravu pacelšanas un nolaišanas kustība.

dreifa punkts: kad motora barošana ir atslēgta, šis manuālās vadības vai pārvietošanās kustības galvenā slēdža punkts notur atlaistas bremzes. Būs iespējama inerces kustība.

I kategorijas atrašanās vietas: gaisā iespējama augsta viegli uzliesmojošu tvaiku vai gāzes koncentrācija, kas šajās atrašanās vietās rada uzliesmojošus vai sprāgstošus maisījumus.

II kategorijas atrašanās vietas: vidē ir uzliesmojoši putekļi, kuru dēļ šāda zona ir bīstama.

III kategorijas atrašanās vietas: vidē ir viegli uzliesmojošas šķiedras vai putekļi, kuru dēļ šāda zona ir bīstama, lai gan šīs šķiedras vai putekļi, iespējams, gaisā nav tādā koncentrācijā, lai radītu uzliesmojošus maisījumus.

ierobežojošā ierīce: ierīce, ko izmanto kustības vai vinčas ar elektrības piedziņu, tilta vai ratiņu kustības ierobežošanai.

celtnis, sienas: celtnis ar konsoles rāmi, kas var būt aprīkots ar ratiņiem; to balsta ēkas kolonnas vai sānsienas. Šāda veida celtņi izmanto sliežu ceļu, kas ir pievienots kolonnām vai sānsienām un paredzēts, lai pa to varētu pārvietoties.

āķis, ar drošības sprūdu: āķis, kas aprīkots ar mehānisku ierīci, kas paredzēta āķa atveres slēgšanai.

celtņa ekspluatācija, skarbos apstākļos: celtņa standarta vai intensīva ekspluatācija, kas notiek nenormālos ekspluatācijas apstākļos.

cilindrs: objekts, uz kura tiek tīta trose kravas nolaišanai vai pacelšanai.

gala savienojums: tilta siju galu savienojums; šis konstruktīvais elements nodrošina tilta kvadrātveida formu.

atklāts: ar iespēju nejauši saskarties ar bīstamu objektu, jo nav izolācijas vai aizsarga.

portāla balsts: konstruktīvais elements, kas balsta gala savienojumu vai tilta siju virs balsta sijas.

bīstamas (klasificētas) atrašanās vietas: vietas, kurās ir ugunsgrēka vai sprādziena bīstamība. Atkarībā no gaisā esošo uzliesmojošo šķidrumu, gāzu, tvaiku, degošu šķiedru vai putekļu īpašībām un iespējas, ka šajās zonās tiek sasniegta uzliesmojoša vai degoša attiecīgo vielu koncentrācija vai daudzums, šīs zonas tiek iedalītas atsevišķās kategorijās (skatiet Nacionālo Elektrotehnisko kodeksu (National Electrical Code) ANSI/NFPA 70).

celšanas ierīces: magnēti, pieāķējami kausi, satvērēji un citas palīgierīces, kas nepieciešamas kravu pārkraušanas vienkāršošanai; šīs ierīces netiek vērtas vinčas trosēs. Šo ierīču svars ir jāņem vērā, nosakot nominālo slodzi.

celtņa ekspluatācija, intensīva: celtņa regulāra ekspluatācija atbilstīgi noteiktai procedūrai, pārsniedzot 10 celšanas ciklus stundā vai 85–100 % no nominālās slodzes.

vinča: tehnikas vienības, kas tiek izmantotas kravu pacelšanai un nolaišanai.

krava: āķim vai slodzes blokam pievienotās kravas kopējais svars.